NWZD- online 26.02.2023

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach – online 26.02.2023 godz. 17:00

Proponowany porządek

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad NWZD
 3. Wybór Przewodniczącego NWZD
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie poprawek do Statutu uchwalonego w dn.17.12.2022
 7. Zakończenie NWZD

Projekt poprawki nr 1
W par. 37. ust. 1 po wyrazie„majątkowych” dodaje się wyrazy „i niemajątkowych”.

Projekt poprawki nr 2
W par. 9 ust. 15 lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h „Działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.”.

TEKST JEDNOLITY uwzględniający proponowane poprawki.

Przydział delegatów zgodnie z ordynacją uchwaloną na poprzednim WZD.

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów z jednym głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych.
 2. Dodatkowy jeden głos stanowiący przysługuje członkowi zwyczajnemu, który spełnia łącznie oba warunki:
  a) posiada drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (juniorów lub seniorów),
  b) posiada drużynę w centralnych ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (juniorów lub seniorów).

Druk ze zgłoszeniem delegata/delegatów klubu należy przesłać do Prezesa DZSzach przed rozpoczęciem NWZD
e-mail: aleksander.sokolski@dzszach.pl