WZD 17.12.2022

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Miejsce: Wrocław ul. Na Grobli 30-32
godz. 11:00 – I termin, godz. 11:30 – II termin

  • PROJEKT STATUTU
  • PRZYDZIAŁ MANDATÓW

Proponowany porządek
1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad WZD
3. Wybór Przewodniczącego WZD
4. Wybór Komisji WZD:
– Mandatowej
– Skrutacyjnej
– Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie Zarządu DZSzach
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
11. Rozpatrzenie proponowanych zmian w Statucie DZSzach   -> PROJEKT
12. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków
13. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów

Przydział delegatów zgodnie z ordynacją uchwaloną na poprzednim WZD.
1.Każdy klub, będący członkiem zwyczajnym DZSzach, posiada prawo do 1 głosu(delegata).
2.Prawo do dodatkowego głosu(delegata) mają kluby spełniające łącznie oba warunki:
– posiadają drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (juniorów lub seniorów)
– posiadają drużynę w ligach centralnych (juniorów lub seniorów)